Правна помощ

Програма Достъп до Информация предоставя правна помощ в случаи на търсене на достъп до обществена информация във всеки етап от процеса. 

 

ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.

 

Съществена част от правната помощ е изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.

 

Информация за развитието на съдебните дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ е публикувана в секция Новини: https://atiforum.net/news/ или в специалната секция Новини за съдебните дела на страницата на ПДИ: https://www.aip-bg.org/cases/Новини/

 

 ПРАВНА ПОМОЩ 2019

 


Обща характеристика
Предоставянето на правна помощ е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2019 в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
 
Съществена част от правната помощ е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.
 
Брой на постъпилите случаи

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2019 г., са  157[1]. Търсещите информация са ни потърсили в офиса, по e-mail или телефон. В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:

 • преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 99;
 • малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 7;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  6 и др.


 
 
 

 
Кой най-често търси информация
Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2019 най-много консултации са предоставени на граждани - 78 случая. От неправителствени организации са постъпили 21, а в 47 случая са ни потърсили журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ. В 10 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, а в един – от представители на бизнеса и др.
 

 
От кои институции се търси информация
Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 64 и централните органи на изпълнителната власт – 33.
По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 5 и публичноправни субекти и организации – 7 случая, от органите на съдебната власт – 11  и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 5 случая на предоставена правна помощ, без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 
 
 
Най-чести основания за отказ
През 2019 преобладават мълчаливите откази – 20%, които са се увеличили в сравнение с 2018, когато са 13%. На второ място са отказите, в кои
то се твърди, че исканата информация не е обществена  - 16%, или, че не се предоставя по ЗДОИ – 6%. На трето място са отказите, в които основанията са, че исканата информация представлява подготвителни документи без самостоятелно значение или преговори по даден въпрос (чл.13 ал.2 от ЗДОИ) – 14%.
От отказите по същество преобладават тези с позоваване на служебна тайна – (7%), търговска тайна, авторско право, следствена тайна, данъчно-осигурителна тайна, статистическа тайна, засягане интересите на трето лице и липса на неговото съгласие -  13%, лични данни - 8%  и др.
 
 
 
Характерни особености  
Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 157 за 2019  (през 2018 броят им е 192,  през 2017 броят им е 215). Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2019 те са  535,  за 2018 те са 573, докато през 2017 те са 525.
И през 2019 е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление. 
През изтеклата година е налице увеличаване на мълчаливите откази.
Друга интересна тенденция е, че въпреки спада на общия брой случаи, количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ се задържа на нива подобни на предходните две години, а броят изготвени документи продължава да се покачва. Това означава, че се покачва броят на случаи, в които кореспонденцията със задължените субекти не се ограничава само до заявление и насрещно решение. В повече случаи през 2019 са били изготвяни документи, свързани с последващо съдебно дело, с уточнение на обекта на заявлението или с искане за изпълнение. Интересно също така е, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него. Това означава вероятно, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят нашата помощ в по-напреднала фаза на административното производство и с оглед оспорване пред съда. По този начин и средната сложност на случаите се повишава. Това предположение се подкрепя и от данните за стабилно покачване на случаи, идващи след получен от заявителите отказ.
След по-внимателно разглеждане на случаите, категоризирани като „Други основания за отказ“,  прави впечатление, че администрацията се опитва да отказва информация или като обявява търсената информация за необществена, или като се позовава на формални основания или на такива, които отдавна не са спорни от гледна точка на съдебната практика, а именно:

 • не е ясно каква точно информация се търси;
 • заявлението не е подписано;
 • законът дава право на достъп до информация, а не до документи;
 • при искане на справка се обявява информацията за несъществуваща.   


 
Области на търсене на информация 
През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области.

 • Градоустройство и пътна инфраструктура
 • Проверки и контролна дейност
 • Разходване на публични средства
 • Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество
 • Околна среда
 • Прозрачна и отчетна администрация
 • Процес на вземане на решения 
 • Дейност на публичноправни субекти/ организации
 • Съдебна система


 [1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е много по-голям – 535, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации

 

 

 

 


 

СЪДЕБНИ ДЕЛА 2019

 


Статистика
 
През 2019 правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. Подготвихме общо 69 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (33 – по случаи на граждани, 8 – на НПО, 25 – на журналисти, 2  - на фирми и 1 – на политическа партия).
 
През 2019 г. правният екип на ПДИ изготви 46 жалби. Първоинстанционни жалби – 35 (Административен съд София-град – 21 и Административни съдилища в страната – 14); касационни жалби – 4 и частни жалби - 7.
 
От изготвените 35 първоинстанционни жалби - 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и 10 срещу мълчалив отказ.
 
В 71 случая от страна на ПДИ бе осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип на ПДИ изготви 23 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.
 
В периода са постановени 90 съдебни акта (67 решения и 23 определения) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 45, Административен съд – София град – 32, Административни съдилища в страната – 12 и Административен съд София-област - 1).
 
В 72 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 18 случая в полза на администрацията.
 
 
 

 
 
Към момента за 2020 са насрочени съдебни заседания по 6 дела, водени с подкрепата на ПДИ.
 
Важно е да се отбележи, че с изменения в чл. 40 от ЗДОИ (в сила от 01.01.2019) бе въведена нова ал. 3, съгласно която решението на административния съд по дела за достъп до информация не подлежи на касационно оспорване. По този начин отпадна касационната инстанция по дела за достъп до информация. В тази връзка всички решения, постановени от ВАС като касационна инстанция през 2019, бяха по касационни жалби подадени през 2017 и 2018.
 
Сред по-значимите дела през 2019 бяха двете дела на ЕС „За земята“ срещу откази на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) да предостави информация за средночасовите стойности (24 броя за всеки ден) за ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в София за различни периоди от време, които доведоха до промяна на практиката на институциите и безпроблемно предоставяне на подобна информация към момента. Делото на Сдружение „Национална мрежа за децата“ срещу Министерство на здравеопазването (МЗ), благодарение на което бе получена информация за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК. Двете спечелени дела на Росен Босев от в. „Капитал“ срещу откази на ИАОС да предостави информация за вноса на отпадъци в България. Делото на Светлозар Алексиев от София, благодарение на което бе получена информация за неустойките наложени на фирмата, ремонтирала ул. „Граф Игнатиев“. От изключителна важност бяха и делата, свързани с прозрачността на законодателния процес, а именно делото на Красен Николов от Mediapool срещу Министерство на правосъдието (МП) за достъп до информация, свързана с проекта за изменение на Закона за българското гражданство, с който бе предложено изменение в Изборния кодекс, въвеждащо 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори, както и делото на Асоциация „Прозрачност без граници“ срещу МП за достъп до становищата на органите, участвали в съгласувателна процедура по приемането на текст на проект на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 
Информация за съдебните решения по делата, водени с подкрепата на ПДИ, може да видите на: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/2019/