Правна помощ

Програма Достъп до Информация предоставя правна помощ в случаи на търсене на достъп до обществена информация във всеки етап от процеса. 

 

ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.

 

Съществена част от правната помощ е изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.

 

Информация за развитието на съдебните дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ е публикувана в секция Новини: https://atiforum.net/news/ или в специалната секция Новини за съдебните дела на страницата на ПДИ: https://www.aip-bg.org/cases/Новини/

 

 


 

ПРАВНА ПОМОЩ 2020

 


Обща характеристика

Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2020 в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
 
Съществена част от правната помощ бе и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.
 
Постъпили случаи

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари - декември 2020 са 186. Търсещите информация са ни потърсили в офиса, по e-mail или телефон.
В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в две основни групи:

• преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 99;
• случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация – 84.
 

 

 
 
Кой най-често търси информация

Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2020 най-много консултации са предоставени на граждани - 72 случая. От неправителствени организации са постъпили 41, също в 49 случая са ни потърсили журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ. В 6 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията и в 6 от общински съветници, в 4 – от представители на бизнеса и др.
 

 
 
От кои институции се търси информация

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт (кметове и общински съвети) - 57 и централните органи, създадени със закон - 33 и ЦО на изпълнителната власт - 27.

По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 13 и публичноправни субекти и организации – 9 случая, от органите на съдебната власт – 14 и др.

В базата данни на ПДИ са регистрирани 4 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 

 
 
Най-чести основания за отказ

През 2020 преобладават мълчаливите откази – 30 броя.

На второ място са отказите на основание, че исканата информация представлява подготвителни документи без самостоятелно значение или свързана с преговори по даден въпрос (чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ) – 16 броя.

На трето място са отказите, в които се твърди, че исканата информация не е обществена - 14. На четвърто място са отказите, в които се твърди, че информацията не е налична във вида, в който е поискана - 12. Такова е количеството на отказите на основание, че се засягат интересите на трето лице и няма неговото съгласие за предоставянето й - 12.
Следват случаите, в които администрацията се позовава на някаква тайна – служебна, данъчно-осигурителна, статистическа, професионална – 11, както и 4 случая на търговска тайна.Следват отказите с мотив, че е налице специален ред за достъп до исканата информация, който изключва приложението на ЗДОИ – 7, толкова са и отказите с мотив, че исканата информация представлява защитени лични данни.
 

 
Характерни особености

Консултираните случаи през 2020 г. са малко повече от тези през 2019 г., но тенденцията е за намаляване на случаите – 186 за 2020 (през 2019 бяха 157, през 2018 броят им е 192, през 2017 броят им е 215). Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2020 те са 508, за 2019 бяха 535, за 2018 бяха 573, докато през 2017 бяха 525.

И през 2020 е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление.

През изтеклата година е налице увеличаване на мълчаливите откази.

Друга интересна тенденция е, че въпреки спада на общия брой случаи, количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ се задържа на нива подобни на предходните две години, а броят изготвени документи продължава да се покачва. Това означава, че се покачва броят на случаи, в които кореспонденцията със задължените субекти не се ограничава само до заявление и насрещно решение. В повече случаи през 2020 са били изготвяни документи, свързани с последващо съдебно дело, с уточнение на обекта на заявлението или с искане за изпълнение. Интересно е също, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него. Това означава вероятно, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят нашата помощ в по-напреднала фаза на административното производство и с оглед оспорване пред съда. По този начин и средната сложност на случаите се повишава. Това предположение се подкрепя и от данните за стабилно покачване на броя случаи, идващи след получен от заявителите отказ.
 
След по-внимателно разглеждане на случаите категоризирани като „Други основания за отказ“ прави впечатление, че администрацията се опитва да отказва информация или като обявява търсената информация за необществена, или като се позовава на формални основания, или на такива, които отдавна не са спорни от гледна точка на съдебната практика, а именно:

• не е ясно каква точно информация се търси;
• заявлението не е подписано;
• законът дава право на достъп до информация, а не до документи;
• при искане на справка се обявява информацията за несъществуваща.
 
Области на търсене на информация

През 2020 екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена  в следните области.

Градоустройство и пътна инфраструктура
✔ Информация от Община Средец за отсичането на дълготрайни декоративни дървета, част от зелената система на град Средец като улично озеленяване, по конкретни улици;
✔ Информация от Община Перник за собствеността на стълбовете за пренос на електрическа енергия, използвани от „ЧЕЗ Разпределение България АД“ на територията на Община Перник;
✔ Информация от Столична община (СО) за обезопасяването на „Бронзовата къща“, инсталирана на мястото на бившия мавзолей в столицата, а впоследствие премахната; 
✔ Информация от СО за премахването на част от сградата (столовата) на общинско училище;
✔ Информация от СО за реда и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „служебен абонамент“;
✔ Информация от СО за планираните и извършени ремонти на квартални улици в столицата;
✔ Информация от СО за сечта на дървета в Борисовата градина;
✔ Информация от Община Мъглиж за реставрирането на съществуващата Минерална баня и прилежащия бански комплекс в село Ягода;
✔ Информация от Община Севлиево за отрязването на дървета от защитен вид в с. Младен през май 2020;
✔ Информация от ДНСК за строежа на курортен комплекс „Алепу Вилидж“;
✔ Информация от РДНСК - София за извършените проверки на потенциално незаконни строежи от първа, втора и трета категория;
✔ Информация от Община Елин Пелин за издадените разрешения за строеж в местността „Побит камък“;
✔ Информация от Община Царево за издадените разрешения за строеж в местността „Поляните“ в Синеморец;
✔ Информация от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за копия от кадастралните заповеди за имота, в който е разположен Делфинариумът във Варна;
✔ от СО за ремонта на Западния парк.

 
Проверки и контролна дейност
✔ Информация от Национална агенция по приходите (НАП) за съставен акт на "Лукойл Нефтохим Бургас" ЕАД;
✔ Информация от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за случаите, в които комисията е сезирала органи по назначаването със сигнали за лица, заемащи публични длъжности, които не попадат в правомощията й;
✔ Информация от Община Ямбол за унищожаването на документ от обследване на културния паметник „Безистена“;
✔ Информация от Министерство на вътрешните работи за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15 октомври 2016;
✔ Информация от Столична община за проверките по ремонта на столичната улица „Граф Игнатиев“;
✔ Информация от Министерство на външните работи за инцидент с участието на кмета на Варна – Иван Портних в Израел през февруари 2019;
✔ Информация от Регионална инспекция по околна среда и води – Варна (РИОСВ Варна) за проверките и състоянието на Делфинариума във Варна;
✔ Информация от Областната дирекция по безопасност на храните - Варна (ОДБХ Варна) за проверките и състоянието на Делфинариума във Варна;
✔ Информация от Община Кюстендил за издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти;
✔ Информация от Министерство на културата за регистрацията на Делфинариума във Варна като културна организация;
✔ Информация от НАП за извършени проверки и ревизии на "Лукойл Нефтохим Бургас" ЕАД в периода 2010 – 2017;
✔ Информация от РИОСВ – Бургас за инвестиционното предложение за строеж на Делфинариум в Бургас;
✔ Информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за броя преминали автомобили на всеки час за периода март - април 2020 през камерите за автоматично преброяване на всички изходи на София;
✔ Информация от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за лиценза на сайта за залози Betfair;
✔ Информация от Община Джебел за изпълнение на програмата за контрол над популациите на бездомни кучета;
✔ Информация от Община Свищов за изпълнение на програмата за контрол над популациите на бездомни кучета;
✔ Информация от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за докладите от разследване на два инцидента в АЕЦ „Козлодуй“ през м. ноември 2019;
✔ Информация от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за докладите от разследване на инциденти в АЕЦ „Козлодуй“ през м. юли и м. август 2019;
✔ Информация от Агенция „Митници“ за изнесените български цигари към Обединените арабски емирства от конкретна фирма;
✔ Информация от БАБХ за извършените проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки;
✔ Информация от Областна дирекция на вътрешните работи - Велико Търново за конкретно ПТП на определено кръстовище;
✔ Информация от СДВР за задържаните лица по време на протестите на 2 срещу 3 септември 2020 около сградата на бившия Партиен дом;
✔ Информация от НАП за несъбраните вземания на съдебната власт, МВР и от ДДС;
✔ Информация от БАБХ за контрола на храните в училищните лавки;
✔ Информация от ОДМВР – Габрово за всички действащи пътни знаци в определен участък от пътя между Севлиево и Велико Търново;
✔ Информация от Министерство на икономиката (МИ) за дейността на "Монтажи" ЕАД по ремонт на язовири;
✔ Информация от МОН за дейността на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов“– Благоевград.

 
Разходване на публични средства
✔ Информация от Община Севлиево за всички разходи за обезпечаване празниците на Севлиево през 2019 г.;
✔ Информация от КПКОНПИ за разходите по загубени от комисията съдебни дела и изплатените бонуси на служители;
✔ Информация от Държавната консолидационна компания (ДКК) за разходването на сумата от 500 млн. лв., отпусната с ПМС № 142/13.07.2018 г., за ремонт на язовири;
✔ Информация от МТСП за финансирането на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ (НПКСБ) през последните две години;
✔ Информация от КЗД за хонорарите на адвокатите, които са представлявали комисията по дело пред ВАС, в което е бил атакуван Правилникът за устройство и дейността на КЗД.

 
Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество
✔ Информация от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за събраната обратно неправомерно дадена държавна помощ чрез сделки за заменки на горски територии;
✔ Информация от ИАГ за проверката на 132 сделки за заменки на имоти;
✔ Информация от Община Пазарджик за отдаването на общински терен на концесия за тенис игрища;
✔ Информация от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за заповедите за разпределение на служебни автомобили за управление от членове и служители на комисията;
✔ Информация от Община Смолян за настанените в общински жилища служители на Община Смолян и държавни служители;
✔ Информация от Национална служба охрана (НСО) за безвъзмездното временно ползване на автомобили на НСО от трети лица;
✔ Информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за приватизацията на БТК;
✔ Информация от Община Плевен за проведен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост - "Летен театър" в парк "Кайлъка";
✔ Информация от Министерство на енергетиката (МЕ) за дейността на фирмата, която стопанисва находище на полезни изкопаеми „Иглика“.

 
Околна среда 
✔ Информация от Столична община (СО) за проекта на СО за инсталация за горене на отпадъци в Топлофикация София;
✔ Информация от Община Средец за проект за опазване на природата по Програмата за трансгранично сътрудничество с Турция;
✔ Информация от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за данните от автоматичните измервателни станции за качеството на атмосферния въздух;
✔ Информация от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за състоянието на язовир „Студена“;
✔ Информация от ИАОС за вноса на отпадъци в България през 2017 и 2018 (имената на фирмите, държавата на произход и вида на отпадъка);
✔ Информация от МОСВ за доклад от междуведомствената работна група за проверка и анализ на техническата и/или спортна инфраструктура на територията на природен парк „Витоша“;
✔ Информация от РИОСВ – Перник за депонирането на отпадъци в Сгуроотвал „7-ми септември“, собственост на „Топлофикация – Перник“ АД;
✔ Информация от Община Елин Пелин за управлението на водите в Елин Пелин и строежа/ контрола на ВЕИ мощности и зауствания на реки.

 
Прозрачна и отчетна администрация 
✔ Информация от Министерство на вътрешните работи (МВР) за полагаемия неизплатен годишен отпуск и за положените извънредни часове труд в МВР;
✔ Информация от КПКОНПИ за копие от Указания за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети на 25.01.2013;
✔ Информация от МВР за копие от договора, сключен на 21 септември 2018, между МВР и фирма „Веридос ГмбХ“ за изготвяне на паспорти и лични карти на българските граждани;
✔ Информация от Национален дарителски фонд „13 века България“ за документацията по предметно дарение, постъпило във фонда през 1986 г.;
✔ Информация от СО за дейността на приютите за безстопанствени кучета в кварталите „Горни Богров“, „Слатина“ и „Сеславци“ по време на първия месец от извънредното положение;
✔ Информация от ТП на НОИ – Кюстендил за обжалваните болнични листове през последните 4 години;
✔ Информация от СО за дейността на ОП „Екоравновесие“;
✔ Информация от Община Севлиево за получените дарения през 2019;
✔ Информация от МВнР за консулите и генералните консули на РБ (име, длъжност, дата на назначаване, държава, месечно възнаграждение);
✔ Информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) за договорите за доставка на храни за затворите;
✔ Информация от КЕВР за развитието и разходите по 7 дела срещу решения на комисията;
✔ Информация от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (БСА) за сключените договори по проект за повишаване капацитета на администрацията;
✔ Информация от ЦИК за регистрацията на домейна cik.bg;
✔ Информация от Областна дирекция "Земеделие" – Смолян за състава на конкурсната комисия, провела конкурс за избор на директор на Общинска служба „Земеделие“ – Борино;
✔ Информация от МЗХГ за образованието, професионалната квалификация, стажа, наградите и наказанията на директорите на държавни предприятия към МЗХГ;
✔ Информация от Общински съвет – Разград за възнагражденията на общинските съветници и обслужващата ги администрация през последните две години;
✔ Информация от МЗ за доклад на министерството за състоянието на психиатричната помощ в страната, представен от министъра на здравеопазването на 6 февруари 2020;
✔ Информация от МФ за арбитражно дело на ЧЕЗ срещу България пред арбитража във Вашингтон;
✔ Информация от ДФ „Земеделие“ за неосъществения проект за ремонт на манастира „Св. Георги“ в пловдивското село Белащица.

 
Процес на вземане на решения 
✔ Информация от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за състава и свършеното от работна група за подготовка на проект на наредба по чл. 26 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);  
✔ Информация от Министерство на отбраната (МО) за свършеното от междуведомствената работната група по проект за придобиване на нов тип боен самолет.

 
Дейност на публичноправни субекти/ организации
✔ Информация от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) за протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ЦГМ за 2015, 2016 и 2017;
✔ Информация от  ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) за сключеното споразумение между ДППИ и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна;
✔ Информация от „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) за договорите с подизпълнители по споразумението за удълбочаване на каналите на Пристанище Варна;
✔ Информация от БАН за становище в конкретна процедура за присъждане на почетна научна степен;
✔ Информация от Общинска Фондация Пловдив 2019 за некоректни плащания по проекти за Европейска столица на културата;
✔ Информация от „Автомагистрали“ ЕАД за  договорите, сключени извън ЗОП и плащания по тях за дострояване на АМ Хемус.

 
Съдебна система
✔ Информация от Софийски районен съд (СРС) за правилата за случайно разпределение на делата и избора на съдия по конкретно дело за домашно насилие;
✔ Информация от Министерство на правосъдието (МП) за анализ за прилагането на ГПК, НПК и АПК, изготвен от МП в изпълнение на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“;
✔ Информация от Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) за проверката по случая „ЦУМ-гейт“;
✔ Информация от Върховна касационна прокуратура (ВКП) за наказателните производства за умишлени убийства и телесни повреди, извършени по расистки и ксенофобски подбуди;
✔ Информация от МП за паметните бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор и неговите заместници, както и от всички други представители на съдебната власт, КОНПИ и КПКОНПИ, с представители на Европейската комисия в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и оценка;
✔ Информация от ИВСС за заседанието, в което е обсъдено предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на наказание на административния ръководител на Софийския апелативен съд;
✔ Информация от Специализираната прокуратура за протоколи от заседания по делото “Недосегаемите 2“;
✔ Информация от Апелативен съд – Пловдив за избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян;
✔ Информация от МП за състава и дейността на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления;
✔ Информация от ВСС за изпълнението на проекта „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“;
✔ Информация от ВКП за разходите и участниците в Националното съвещание на прокуратурата, проведено в резиденция „Бояна“ на 24 август 2020.

 ПРАВНА ПОМОЩ 2019

 


Обща характеристика
Предоставянето на правна помощ е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2019 в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.
 
Съществена част от правната помощ е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.
 
Брой на постъпилите случаи

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2019 г., са  157[1]. Търсещите информация са ни потърсили в офиса, по e-mail или телефон. В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:

 • преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 99;
 • малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 7;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  6 и др.


 
 
 

 
Кой най-често търси информация
Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2019 най-много консултации са предоставени на граждани - 78 случая. От неправителствени организации са постъпили 21, а в 47 случая са ни потърсили журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ. В 10 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, а в един – от представители на бизнеса и др.
 

 
От кои институции се търси информация
Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 64 и централните органи на изпълнителната власт – 33.
По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 5 и публичноправни субекти и организации – 7 случая, от органите на съдебната власт – 11  и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 5 случая на предоставена правна помощ, без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.
 
 
 
Най-чести основания за отказ
През 2019 преобладават мълчаливите откази – 20%, които са се увеличили в сравнение с 2018, когато са 13%. На второ място са отказите, в кои
то се твърди, че исканата информация не е обществена  - 16%, или, че не се предоставя по ЗДОИ – 6%. На трето място са отказите, в които основанията са, че исканата информация представлява подготвителни документи без самостоятелно значение или преговори по даден въпрос (чл.13 ал.2 от ЗДОИ) – 14%.
От отказите по същество преобладават тези с позоваване на служебна тайна – (7%), търговска тайна, авторско право, следствена тайна, данъчно-осигурителна тайна, статистическа тайна, засягане интересите на трето лице и липса на неговото съгласие -  13%, лични данни - 8%  и др.
 
 
 
Характерни особености  
Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 157 за 2019  (през 2018 броят им е 192,  през 2017 броят им е 215). Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2019 те са  535,  за 2018 те са 573, докато през 2017 те са 525.
И през 2019 е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление. 
През изтеклата година е налице увеличаване на мълчаливите откази.
Друга интересна тенденция е, че въпреки спада на общия брой случаи, количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ се задържа на нива подобни на предходните две години, а броят изготвени документи продължава да се покачва. Това означава, че се покачва броят на случаи, в които кореспонденцията със задължените субекти не се ограничава само до заявление и насрещно решение. В повече случаи през 2019 са били изготвяни документи, свързани с последващо съдебно дело, с уточнение на обекта на заявлението или с искане за изпълнение. Интересно също така е, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него. Това означава вероятно, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят нашата помощ в по-напреднала фаза на административното производство и с оглед оспорване пред съда. По този начин и средната сложност на случаите се повишава. Това предположение се подкрепя и от данните за стабилно покачване на случаи, идващи след получен от заявителите отказ.
След по-внимателно разглеждане на случаите, категоризирани като „Други основания за отказ“,  прави впечатление, че администрацията се опитва да отказва информация или като обявява търсената информация за необществена, или като се позовава на формални основания или на такива, които отдавна не са спорни от гледна точка на съдебната практика, а именно:

 • не е ясно каква точно информация се търси;
 • заявлението не е подписано;
 • законът дава право на достъп до информация, а не до документи;
 • при искане на справка се обявява информацията за несъществуваща.   


 
Области на търсене на информация 
През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области.

 • Градоустройство и пътна инфраструктура
 • Проверки и контролна дейност
 • Разходване на публични средства
 • Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество
 • Околна среда
 • Прозрачна и отчетна администрация
 • Процес на вземане на решения 
 • Дейност на публичноправни субекти/ организации
 • Съдебна система


 


[1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е много по-голям – 535, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации

 

 

 


 

СЪДЕБНИ ДЕЛА 2019

 


Статистика
 
През 2019 правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. Подготвихме общо 69 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (33 – по случаи на граждани, 8 – на НПО, 25 – на журналисти, 2  - на фирми и 1 – на политическа партия).
 
През 2019 г. правният екип на ПДИ изготви 46 жалби. Първоинстанционни жалби – 35 (Административен съд София-град – 21 и Административни съдилища в страната – 14); касационни жалби – 4 и частни жалби - 7.
 
От изготвените 35 първоинстанционни жалби - 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и 10 срещу мълчалив отказ.
 
В 71 случая от страна на ПДИ бе осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип на ПДИ изготви 23 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.
 
В периода са постановени 90 съдебни акта (67 решения и 23 определения) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 45, Административен съд – София град – 32, Административни съдилища в страната – 12 и Административен съд София-област - 1).
 
В 72 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 18 случая в полза на администрацията.
 
 
 

 
 
Към момента за 2020 са насрочени съдебни заседания по 6 дела, водени с подкрепата на ПДИ.
 
Важно е да се отбележи, че с изменения в чл. 40 от ЗДОИ (в сила от 01.01.2019) бе въведена нова ал. 3, съгласно която решението на административния съд по дела за достъп до информация не подлежи на касационно оспорване. По този начин отпадна касационната инстанция по дела за достъп до информация. В тази връзка всички решения, постановени от ВАС като касационна инстанция през 2019, бяха по касационни жалби подадени през 2017 и 2018.
 
Сред по-значимите дела през 2019 бяха двете дела на ЕС „За земята“ срещу откази на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) да предостави информация за средночасовите стойности (24 броя за всеки ден) за ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в София за различни периоди от време, които доведоха до промяна на практиката на институциите и безпроблемно предоставяне на подобна информация към момента. Делото на Сдружение „Национална мрежа за децата“ срещу Министерство на здравеопазването (МЗ), благодарение на което бе получена информация за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК. Двете спечелени дела на Росен Босев от в. „Капитал“ срещу откази на ИАОС да предостави информация за вноса на отпадъци в България. Делото на Светлозар Алексиев от София, благодарение на което бе получена информация за неустойките наложени на фирмата, ремонтирала ул. „Граф Игнатиев“. От изключителна важност бяха и делата, свързани с прозрачността на законодателния процес, а именно делото на Красен Николов от Mediapool срещу Министерство на правосъдието (МП) за достъп до информация, свързана с проекта за изменение на Закона за българското гражданство, с който бе предложено изменение в Изборния кодекс, въвеждащо 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори, както и делото на Асоциация „Прозрачност без граници“ срещу МП за достъп до становищата на органите, участвали в съгласувателна процедура по приемането на текст на проект на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 
Информация за съдебните решения по делата, водени с подкрепата на ПДИ, може да видите на: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/2019/