За проекта

септември 2019 – август 2022

 

Проектът „Форум Достъп до информация“ се изпълнява от Фондация Програма Достъп до Информация с финансова подкрепа в размер на 179 507 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

Основната цел на проекта е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.


Продължителността на проекта е 36 месеца (до август 2022) и цели да създаде среда за обсъждане на проблемите по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), което да подпомогне държавните органи на национално и местно ниво в постигането на международните стандарти в областта на достъпа до информация. Този своеобразен форум ще осигури място за дебат, изследвания и модели, както за администрацията, така и за търсещите информация НПО и граждани.

Въз основа на натрупания 23-годишен опит в застъпничеството за свободен достъп до информация, подпомагане и насърчаване упражняването на правото на достъп до информация, ПДИ ще:

  • участва активно в обсъждания на проекти на нормативни актове и национални политики в областта на достъпа до информация, изготвя и внася становища и ги представя в рамките на публичния дебат;
  • подготвя, провежда и представя публично резултатите от годишен „Граждански одит на активната прозрачност“ на 265 общини и 300 централни органа на власт и техните териториални подразделения;
  • анализира състоянието на законодателните инициативи и практиките по предоставяне на достъп до обществена информация и формулира препоръки за тяхното подобряване в годишния доклад „Състоянието на достъпа до информация в България“;
  • спомага за увеличаване на познатостта и активното упражняване на правото на информация с организирането и провеждането на годишните церемонии по връчване на награди за Международния ден на правото да знам на 28 септември;
  • представи опита по прилагането на Закона за достъп до обществена информация на международната конференция „Двадесет години ЗДОИ – уроци и предизвикателства през юли 2020;
  • спомогне за по-доброто изпълнение на задълженията за предоставяне на достъп до обществена информация с провеждането на 26 информационни дни „Достъп до информация“ в областните градове в страната;
  • информира широко за напредъка и резултатите от изпълнението на проекта на специалния сайт Форум „Достъп до информация“: www.ATIforum.net