Становища: 2020 г.

Правозащитни НПО искат изслушване в ЕП заради системно погазване на върховенството на правото в България

30.07.2020 г.
Представители на осем адвокатски и експертни организации изпратиха писмо до Комисията по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент с искане да бъдат изслушани. Причината е, че в България текат процеси на потъпкване на основни права и свободи и на основни принципи на Съюза, които се коренят в систематното незачитане на върховенството на правото от страна на българската прокуратура.
PDF

Общо становище против предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

14.07.2020 г.
Шест организации от гражданския сектор в България излязоха с общо становище по повод внесените предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от ПГ "Обединени патриоти" чрез Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г.

Със становището можете да се запознаете тук. Неговите инициатори са: Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български фонд за жените, Институт за пазарна икономика, Национална мрежа за децата, Сдружение Платфрома Агора, Форум гражданско участие, Фондация Програма Достъп до информация, Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право. 

Становището подкрепя позицията, че тези предложени изменения в ЗЮЛНЦ:
1. Нарушават правото на сдружаване - а така и КРБ, правото на ЕС и редица международни актове, които го уреждат;
2. По дискриминативен начин предвиждат завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на информация за произход за средства от чужбина и лично имущество на членовете на органите на управление в ЮЛНЦ спрямо останалите частно-правни субекти (фимите);
3. По противоконституционен и необоснован начин се цели ограничаване пространството за гражданските организации в България. 

Предложение: Да не се приемат внесените чрез ЗИД на ЗЮЛНЦ промени.
File

Писмо до европейските институции срещу планираните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

13.07.2020 г.
Българските НПО-та, инициирали общото становище по повод направените предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от ПГ "Обединени патриоти" чрез Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г., подготвиха писмо до представителите на европейските институции с призив да вземат позиция по повод внесения законопроект.

Писмото е достъпно тук на английски език и включва резюме на предложените изменения, какъв ще е ефектът от тях и искане към европейските институции да:
• направят ясно публично изказване относно важността на гражданското общество и на гражданските организации като част от него;
• призоват българското правителство да НЕ приемат предложените изменения в ЗЮЛНЦ и да защити пространството за гражданските организации в България, като се обяви против речта на омразата и всякакви други твърдения, които поставят под въпрос необходимостта от гражданските организации. 
File

Становище относно проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с § 5 от който е предложено изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

22.04.2020 г.
На 22 април 2020 г. Програма Достъп до Информация внесе становище по законопроект със сигнатура 054-01-19/05.03.2020 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с § 5  от който е предложено изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Становището, както и списък с подкрепилите го неправителствени организации и граждани, бе изпратено до председателя на 44-то Народно събрание и до председателя на Комисията по бюджет и финанси.
PDF

Писмо до европейските институции в подкрепа на гражданските организации в България

16.01.2020 г.
През последните няколко години гражданските организации в България са обект на атаки, подобни на тези в други страни от Централна и Източна Европа: кампании, очернящи образа на конкретни или групи граждански организации, засилена анти-европейска пропаганда, целенасочена дезинформация по въпроси и теми, свързани с човешки права и ролята на гражданските организации за тяхната защита. 

62 граждански организации подписаха писмо, адресирано до представители на Европейската комисията и призоваващо ги да изразят позиция по повод нарастващите атаки срещу гражданските организации в България, като:


- направят ясно публично изказване относно важността на гражданското общество и на гражданските организации като част от него;
- призоват българското правителство да защити пространството за гражданско участие и да се обяви против речта на омразата и всякакви други твърдения, които поставят под въпрос необходимостта от гражданските организации;
- се срещнат с български граждански организации в Брюксел, за да се дискутират рисковете пред гражданските организации в България, които поставят в риск, всъщност, основни европейски ценности и принципи.

С писмото можете да се запознаете тук.

Същевременно, Генералният адвокат по делото на Европейската комисията срещу Унгария, във връзка с приетия от страната през 2017 г. закон, задължаващ гражданските организации, които получават финансиране от чужбина да се вписват в нарочен регистър и да се представят като получаващи финансова подкрепа от чужбина, публикува заключението си по делото. По същество, в заключението се констатира, че унгарският закон противоречи на правото на ЕС, като противоречието се разглежда съвпкупно - на Договора за функционира на ЕС (по отношение на свободното движение на капитали) и на основни човешки права от Хартата на основните права на ЕС (сред които и свободата на сдружаване). 

Тук можете да се запознаете със заключението на Генералния адвокат. Предстои Съдът на ЕС да вземе окончателно решение по делото.