Годишни доклади за състоянието на достъпа

Доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2019"

08.06.2020 г.
Програма Достъп до Информация провежда постоянно наблюдение на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България. Резултатите и анализа от този мониторинг са част от годишните доклади "Състоянието на достъпа до информация в България", които ПДИ подготвя от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 г. От приемането на закона досега, на основата на тези анализи, а също така на основата на анализа на практическото приложение на закона и съдебната практика, ПДИ формулира препоръки за подобряване на законодателството и политиката по отношение на достъпа до информация в задължените институции.  На 8 юни 2020, понеделник, от 11.00 ч. на онлайн пресконференция ПДИ ще представи двадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 
 препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
• оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
• състоянието на активната прозрачност за 562 органа на власт в България;
• анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
• тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2019.

Докладът съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2019 - Анотации.

Докладът  се издава в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
PDF