Доклади и анализи

Международен ден на свободната преса – какво става по света и у нас

06.05.2022 г.
Междувременно, на 27 април 2022 г. Европейската комисия обяви проекта за директива, с която да се подпомогне защитата на журналисти и защитници на човешките права. Цел на инициативата е да се противодейства на т.нар. стратегически дела срещу общественото участие (Strategic lawsuits against public participation), известни с абревиатурата SLAPP (slap на английски означава „плесница“), чието съществуване заплашва свободата на словото и демократичните инициативи и дебати. Законодателната инициатива бе представена от вицепрезидента на Европейската комисия за Ценности и Прозрачност Вера Юрова на пресконференция в Брюксел на 28 април 2022.
През 2022 отбелязваме 3 май - Международният ден на свободната преса, с няколко положителни, и няколко не толкова, новини.

Едната вест е напредъкът на България, която се премести видимо в класацията за свобода на словото на международната организация Репортери без граници с 21 от пункта, като от 112 място през 2021 г. напредна до 91 място. 

Коментарът на адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ четете тук.

Практиката на ВАС относно случаите на злоупотреба с право на разноски по ЗДОИ

06.05.2022 г.
С настоящия кратък текст обръщаме внимание на няколко дела, в които Върховният административен съд дава примери как в съдебната фаза да се извърши необходимият баланс между основните права и защитата от злоупотреба с правото на разноски.
В последните години някои задължени субекти по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се оплакват от водените срещу тях дела с единствената, според органите, предполагаема цел за печелене на разноски за адвокатско възнаграждение. Трудно е да се докаже или приеме в правовата държава, че по принцип упражняването на основни човешки права като правото на защита и правото на достъп до информация могат да се упражняват с цел злоупотреба. В същото време обаче съдебната практика навежда случаи на използване на акцесорното право на разноски с цел обогатяване. Правовият ред предполага защита от злоупотреби с права. Как се прилага той и в какви случаи?  Един от поставящите се ключови въпроси е как да се избегне недопустимият риск от ограничаването по принцип на основни права при създаването на пречки срещу предполагаеми злоупотреби, чието доказване е в най-добрия случай условно. 

Коментарът на адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ четете тук.

Отчетите на администрацията по ЗДОИ ‘2020. Данни и въпроси

04.06.2021 г.
На 28 април 2021 г. с решение на Министерски съвет № 404 беше приет Доклад за състоянието на администрацията за 2020 г. Докладът беше публикуван на 5.05.2021 г. Вече 21 години тези доклади показват развитията в администрацията след реформите преди двадесет години. 

Какво е състоянието на работата по Закона за достъп до информация в системата на изпълнителната власт, според отчетите на 583 административни структури? 

Някои от данните могат да бъдат сравнени с резултатите от проучването на Програма Достъп до информация (ПДИ) на задължителната за публикуване информация в страниците на органите на власт, което се прави всяка година от 2010 г. насам. Макар нашето проучване да има за цел да очертае картината на активната прозрачност, а докладът на МС да обхваща и административния капацитет и организацията на работата по ЗДОИ, постъпилите заявления и решенията по тях, то разглеждайки съвместно двата източника на данни можем да обогатим картината на състоянието на прилагането на закона.   

Анализът на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, четете тук.

Рисковете от едно анахронично решение по ЗДОИ от 2021 г.

07.05.2021 г.
„Правото на хората да искат информация и дължимата срещу това право прозрачност и отчетност са в самите основи на понятието „демократично общество“. Административните съдилища имат капацитета да защитават това право, както са го правили повече от две десетилетия. Забравянето на принципите, основите и това откъде тръгнахме обаче, съчетано с продължаващи системни опити за подкопаване на правораздаването и доверието в него, са опасни тенденции, които могат да се окажат пробойна, през която самовластието да пробие бента на законността.“

Коментарът на Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, четете тук.

ЗДОИ: 20 години по-късно

06.07.2020 г.
"На 7 юли 2020 се навършват 20 години от обнародването на Закона за достъп до обществена информация в Държавен вестник. „Законът на гражданите“ – така го обозначават млади и възрастни, прибегнали до неговите разпоредби, за да си помогнат за решаването на личен въпрос, да разкрият какво се крие зад дадено управленско решение, колко пари са дадени за определен публичен проект или защо в края на улицата им внезапно е възникнал строеж. Решения, правилници, бюджети, отчети, договори, платежни, паметни бележки, кореспонденция между държавни и общински институции – всичко това попада в определението „обществена информация“ и гражданите, журналистите, бизнесът и неправителствените организации търсят достъп до нея."

Коментарът на Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, четете тук.
File

Състоянието на достъпа до информация ‘2019

05.06.2020 г.
"Тази година се навършиха 20 години от приемането на ЗДОИ. Всяка година от приемането на закона, интересуващите се разполагат с два доклада за прилагането му.
  
В доклада на Министерски съвет „Състоянието на администрацията“ намираме статистиката за подадените заявления и административните решения по тях, темите на търсената информация, групите заявители, обжалването на решенията за предоставяне и отказ на търсената информация,  развитието на административния капацитет за изпълнение на задълженията по ЗДОИ. Докладът отразява самоотчетите на администрациите в системата на изпълнителната власт, подавани чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (IISDA). За 2019 г. се отчитат 587 администрации. 

Докладът на Програма Достъп до информация, публикуван в края на май 2020, включва анализ на законодателни инициативи за достъпа до информация и друго свързано законодателство, резултатите от проучването на активната прозрачност на органите на власт, проведено в началото на годината, характерните особености на случаите, постъпващи в ПДИ за правен съвет и анализ на съдебната практика през годината. На основата на анализа на състоянието извеждаме препоръки към законодателната и изпълнителната власт.  Двата доклада се допълват."

Анализът на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, четете тук.
File

Достъп до информация и прозрачност в условията на криза

05.05.2020 г.
"В предишния брой на информационния бюлетин разгледахме някои аспекти на законовите задължения на институциите за предоставяне на обществена информация по време на криза. Интересно е да съпоставим състоянието на нещата месец по-късно с тогавашната ситуация, за да придобием представа има ли напредък."

Анализът на адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, четете тук.
File

Достъп до информация във време на извънредно положение

06.04.2020 г.
"На 13 март 2020 Народното събрание взе решение за обявяване на извънредно положение, за първи път от Втората световна война насам. Това решение съответстваше на безпрецедентната ситуация със заразата с Covid-19 в целия свят. Повече от три седмици по-късно виждаме, че действително броят на регистрираните заразени се е увеличил в пъти в глобален план, като прехвърли числото 1 000 000, съответно се увеличи и броят на починалите. У нас, още в първите дни от обявяването на извънредното положение, се предприеха редица мерки за запазване на карантина и предотвратяване на разпространението на заразата. В съвременната демократична държава обаче е от голямо значение и хората да знаят своевременно и в пълнота, какви мерки се приемат и с какви цели. Това е още по-важно, когато от тях се очаква да спазват приетите правила и да приведат поведението си в съгласие с тях."

 Анализът на адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, четете тук.
File

Защитата на личните данни – тема с продължение

18.02.2020 г.
На 28 януари Европа отбеляза Деня на защита на личните данни. В същата седмица в България бяха проведени бурни дискусии по различни актуални теми, включително дали е допустимо да бъдат оповестени тайно направени записи, свързани с президента на страната. Отбелязването на Европейския ден за защита на данните отмина почти незабелязано.

А темата е от значение, тъй като измина повече от година от началото на приложението на най-силния правен документ за защита на личните данни – Общия Регламент за защита на данните, известен като GDPR. Естествено възниква въпросът, как се разви нашето общество и държава през последните двадесет години, от една страна, и какво се случи след влизането в сила на GDPR.
 
Коментарът на ръководителя на правния екип на ПДИ адв. Александър Кашъмов Защитата на личните данни – тема с продължение е публикуван в месечния информационен бюлетин на ПДИ за януари 2020.
File

Правна помощ 2019

17.02.2020 г.
Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2019 в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация. Обзор на правната помощ, предоставена от правния екип на Програма Достъп до Информация през 2019 г. е подготвен от адвокат Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ и публикуван в Месечния информационен бюлетин на ПДИ Брой 1 (193), 2020 г.
File

Съдебни дела 2019

17.02.2020 г.
През 2019 правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. Преглед на решенията по дела за достъп до информация, подкрепени от Програма Достъп до Информация бе подготвен от адвокат Кирил Терзийски и публикуван в Месечния информационен бюлетин на ПДИ Брой 1 (193), 2020 г.
File