Спечелено дело на „Капитал“ и ПДИ - Столична община да отговори за улични ремонти на стойност 38 млн. лв.

25 февруари 2020 г.

Законът казва: не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването на търсената по реда на ЗДОИ информация.

През септември 2019 г. журналистът Мила Чернвева от „Капитал“ поиска от зам.-кмета на Столична община (СО) по транспорт и финанси Дончо Барбалов информация относно ремонтите на централни вътрешноквартални улички в София. Последва отказ с мотива, че достъпът засягал интересите на трето лице, което изрично отказало предоставянето на информацията.

„Капитал“ заведе дело срещу отказа с помощта на Програма Достъп до информация. В началото на февруари т. г. Административен съд София-град (АССГ) разглежда делото в открито заседание с участието на адв. Ангелов, представляващ заявителя и пледиращ за отмяна на отказа. Представител от страна на зам.-кмета не е изпратен.

На 14 февруари съдия Женаварова от АССГ отсъжда в Решение №964, че в случая общественият интерес от уличните ремонти надделява над интереса на третото лице. Общината, и конкретно зам.-кметът Барбалов, има 14 дни да отговори на заявителя.

Статията на „Капитал“ по случая четете тук.