Съдът задължи Общината да предостави информация за ремонта на столичната улица „Граф Игнатиев“

15 януари 2020 г.

На 29.05.2019 г., в гр. София, на ул. „Граф Игнатиев“, кметът на Столична община (СО) публично обявява пред събралите се журналисти, че комисия на възложителя (т.е. СО) е прегледала обекта на 28.05.2019 г., установила е проблеми, но въпреки това е приела обекта за приключен. В същото време кметът на общината обявява, че на изпълнителя на обекта /“Джи Пи Груп“ АД/ са наложени определени санкции.

 

В тази връзка, на 30 май 2019 Светлозар Алексиев (София) подава заявление до кмета на СО, с което иска да му предостави следната информация:

 

1.      Копие от всички протоколи от дейността на комисията, посочена от кмета, действала на 28.05.2019 г. във връзка с проверката и приемането на обекта;

2.      Копие от всички протоколи и актове за приемане на дейностите по посочения обект от страна на СО;

3.      Копие от всички документи, показващи и удостоверяващи налагането на посочените от кмета на СО санкции.

 

С Решение № СОА19-РИ09-145/13.06.2019 г. заместник-кмета на СО по Направление „Транспорт“ отказва с мотив, че исканата информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, тъй като същата била създадена и се съхранявала с оглед окончателния акт, който урежда съответното правоотношение, а това бил договорът за ремонта.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

В резултат, с Решение № 30.12.2019 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на зам.-кмета на СО за ново произнасяне по заявлението при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона. Съдът приема, че е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, която презумпция не е оборена от административния орган. Решението е окончателно.