Граждански одит на активната прозрачност'2020

7 май 2020 г.

На 7 май 2020, на онлайн пресконференция, Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишното си проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

 

В периода 10 февруари – 15 април 2020 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

 

Резултатите са достъпни тук: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/


Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.


В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.


Нивото на прозрачност през 2020 бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет .


На 1 април 2020 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите в срок до 15 април 77 коментари.


Вътрешната информационна система на ПДИ генерира отделно Рейтинги на активната прозрачност за различните категории институции.

 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/comparative-rankings

 

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2020


Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.


Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=IN0005 


Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=IN0012
 
Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=IN0017

 

Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=RS9R30 

 

Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове):
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=S9PC03

 

Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование: 
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=KJA932

 

Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=M65Z01 

 

Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=SZNC75

 

Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите:
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings?d=Y&institutionCategory=LMRR08

 

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области
 


Сравнителни данни на резултатите от 2018 – 2020

 

Сравнителните данни на резултатите от оценката на интернет страниците на институциите за нивото на публикуване на определени категории информация през последните три години показват следното:

 

Институционална информация

 

Оперативна информация

 

Секция „Достъп до информация” и нейното съдържание, според изискванията на чл.15а, ал.2 от ЗДОИ

 

Бюджети и финансови отчети, договори, декларации за интереси 

 

Задължения за активно публикуване, отнасящи се само до общините
 
Сравнителните данни са подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева.
 
Анализ на резултатите четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за април 2020: https://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/105447/Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2020

 

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.


Отговори по заявленията и предоставена информация


ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 562 институции, както и получената информация – актуализираният за 2019 списък на категориите информация за публикуване или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.
Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/stats.

 

Фунционалност и филтри на системата за проучване
 
Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система (ВИС) на ПДИ.


Mодул „Проучвания“ във  ВИС позволява ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, генериране на рейтинги на активната прозрачност и сравнителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

 


Проучването се осъществява в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.